گام نهایی چین برای ساخت ایستگاه فضایی


تهران- ایرنا – چین روز گذشته با پرتاب آزمایشگاه فضایی منگتیان مراحل نهایی ساختن ایستگاه فضایی تیانگونگ را اجرایی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84929350/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C